Đề thi của Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 39 (tổ chức ngày 17 tháng 7 năm 2021)

Đã đăng tải Đề thi của Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 39 được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Có thể tải xuống từ nút dưới đây.


Có thể tải đề thi các lần khác ở đây.
≫ Tải đề thi về