Bắt đầu mở đăng ký kỳ thi kiểm tra.

Ngày 17 tháng 7 ( thứ bảy) bắt đầu mở đăng ký Kỳ thi Đánh giá Kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 39.

Lần này chỉ tiến hành Kỳ thi Japan Basic.

Và từ lần này sử dụng bằng bảng trả lời.

Các cá nhân đăng ký hạn chót đến ngày 21 tháng 6 ( thứ hai).

Đăng ký chỗ này ( chuyển sang trang khác. Chỉ có tiếng Nhật).