Đề thi của 「Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 33」tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2020 đã được cập nhật

Đề thi của 「Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 33」đã tổ chức vào ngày 18 tháng 7.
Có thể tải về theo nút dưới sau đây.


Có thể tải đề thi các lần khác ở đây.
≫ Tải đề thi về