Đề thi của Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 35 (tổ chức ngày 12 tháng 12 năm 2020)

Đã đăng tải Đề thi của Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 35 được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Có thể tải xuống từ nút dưới đây.


Có thể tải đề thi các lần khác ở đây.
≫ Tải đề thi về