Đề thi của Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 41 (tổ chức ngày 11 tháng 12 năm 2021)

Đã đăng tải Đề thi của Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc lần thứ 37 được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2021.

Có thể tải xuống từ nút dưới đây.


Có thể tải đề thi các lần khác ở đây.
≫ Tải đề thi về