Số liệu thực tế về tình hình dự thi

Năm 2020

 Số người đăng ký dự thi (người)Số người dự thi thực tế (người)Số người thi đỗ (người)Tỷ lệ thi đỗ (%)
Lần thứ 33 tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 20201271228670.49
Lần thứ 35 tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 20201,10299074575.25
Lần thứ 37 tổ chức vào ngày 13 tháng 3 năm 202170666363595.78
Lần thứ 39 tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 202125724519780.41
Tổng2,1922,0201,66382.32

Japan Basic 社会人常識マナー研修

Đăng ký tại đây

Mở trang đăng ký của trang chủ Hiệp hội kế toán toàn Nhật Bản

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc