Số liệu thực tế về tình hình dự thi

Năm 2022

Số người đăng ký dự thi (người)Số người dự thi thực tế (người)Số người thi đỗ (người)Tỷ lệ thi đỗ (%)
Lần thứ 45 tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2022571543
506
93.19
Lần thứ 47 tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 202210911017
848
83.38
Tổng16621560135486.79

Năm 2021

Số người đăng ký dự thi (người)Số người dự thi thực tế (người)Số người thi đỗ (người)Tỷ lệ thi đỗ (%)
Lần thứ 39 tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 202125724519780.41
Lần thứ 41 tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 202170968152977.68
Lần thứ 43 tổ chức vào ngày 12 tháng 3 năm 2022139122
92
75.41
Tổng1105104881878.05

Năm 2020

Số người đăng ký dự thi (người)Số người dự thi thực tế (người)Số người thi đỗ (người)Tỷ lệ thi đỗ (%)
Lần thứ 33 tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 20201271228670.49
Lần thứ 35 tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 20201,10299074575.25
Lần thứ 37 tổ chức vào ngày 13 tháng 3 năm 202170666363595.78
Tổng19351775146682.59

Japan Basic 社会人常識マナー研修

Đăng ký tại đây

Mở trang đăng ký của trang chủ Hiệp hội kế toán toàn Nhật Bản

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc